V?EOBECN? OBCHODN? PODM?NKY PARTNERSK?HO PROGRAMU SPOLEČNOSTI SYNOT TIP, a.s.


?


1. ?vodn? ustanoven?


1.1. Provozovatelem tohoto programu je obchodn? společnost SYNOT TIP, a.s., se s?dlem v Uhersk?m Hradi?ti, Jakt?ře čp. 1475, PSČ: 686 01, IČ: 263 01 091, zapsan? v obchodn?m rejstř?ku veden?m Krajsk?m soudem v Brně, odd?l B, vlo?ka 3827 (d?le jen ?SYNOT TIP? nebo ?Provozovatel?).


1.2. Partner je v r?mci tohoto programu pr?vnick? osoba nebo fyzick? osoba podnikatel (d?le jen ?Partner?) spravuj?c? a provozuj?c? jednu nebo v?ce str?nek na internetu (d?le jen ?Partnersk? internetov? str?nka?), kter? m? z?jem propagovat internetov? str?nky společnosti SYNOT TIP a to v souladu s těmito V?eobecn?mi obchodn?mi podm?nkami partnersk?ho programu (d?le jen ?Podm?nky?).


1.3. Partnersk? program společnosti SYNOT TIP (d?le jen ?Partnersk? program?) je dostupn? v?em Partnerům schv?len?m společnost? SYNOT TIP v souladu s odstavcem 3.1 těchto Podm?nek.


1.4. Předmětem tohoto smluvn?ho vztahu je um?stěn? odkazů a dal??ch reklamn?ch prostředků poskytnut?ch společnost? SYNOT TIP na Partnersk? internetov? str?nce za ?čelem nav?z?n? reklamn? spolupr?ce se vz?jemn?m prospěchem smluvn?ch stran těchto Podm?nek.


?


2. Předmět smluvn?ho vztahu


2.1. Společnost SYNOT TIP d?v? Partnerovi k dispozici v?běr reklamn?ch prostředků, např. loga, bannery, textov? odkazy, kurzy a dal??.


2.2. Um?stěn?m jednoho nebo v?ce reklamn?ch prostředků na Partnersk? internetov? str?nky umo?n? Partner u?ivatelům sv? internetov? str?nky přej?t př?mo na internetov? str?nky společnosti SYNOT TIP. Pomoc? přidělen?ch odkazov?ch k?dů identifikuje společnost SYNOT TIP z?kazn?ky, kteř? přich?z? přes odkaz na Partnersk? internetov? str?nce.


2.3. Společnost SYNOT TIP je opr?vněna reklamn? prostředky kdykoli změnit, omezit nebo d?t k dispozici nov? reklamn? prostředky.


?


3. Průběh smluvn?ho vztahu


3.1. Aby se mohl Partner z?častnit Partnersk?ho programu společnosti SYNOT TIP, mus? se registrovat vyplněn?m a odesl?n?m formul?ře dostupn?ho na internetov? str?nce partnerscz.synottip.com. Pro ?čely těchto Podm?nek se pokl?d? za uzavřen? smlouvy o spolupr?ci s?Partnerem souhlas a potvrzen? formul?ře Partnerem. Registračn? formul?ř mus? obsahovat pouze pravdiv? ?daje. Společnost SYNOT TIP m? pr?vo přijmout nebo odm?tnout ??dost a to bez ud?n? důvodů. O tom, zda byla ??dost o registraci do Partnersk?ho programu potvrzena, bude Partner informov?n emailem.


3.2. Společnost SYNOT TIP bude sledovat ve?ker? transakce a aktivity z?kazn?ků přiveden?ch Partnerem přes Partnerskou internetovou str?nku a vytvoř? pro Partnera pravidelně aktualizovan? statistick? přehled. Tento přehled bude Partnerovi př?stupn? po přihl?en? na str?nk?ch Partnersk?ho programu společnosti SYNOT TIP. Z?kazn?kem se pro potřeby těchto Podm?nek rozum? n?v?těvn?k Partnersk? internetov? str?nky, kter? se zaregistruje k internetov?mu s?zen? společnosti SYNOT TIP pot?, co přijde přes reklamn? prostředky poskytnut? Partnerovi po registraci do Partnersk?ho programu a um?stěn? na Partnersk? internetov? str?nce.


?


4. V?počet provize


4.1 V př?padě splněn? v?ech n?le?itost? určen?ch v těchto Podm?nk?ch m? Partner n?rok na provizi ve v??i 25% a? 50% z čist?ho zisku, kter? společnosti SYNOT TIP vytvoř? z?kazn?ci, kteř? při?li přes Partnerskou internetovou str?nku, otevřeli si na internetov?ch str?nk?ch společnosti SYNOT TIP ?čet a uzavřeli s?zku za re?ln? pen?ze.


4.2 V??e provize je odstupňov?na do několika hladin v z?vislosti čist?m zisku a počtu aktivn?ch klientů v?dan?m měs?ci. V??e provize je odstupňov?na n?sleduj?c?m způsobem:


Čist? zisk za měs?c

Minim?ln? počet aktivn?ch z?kazn?ků v měs?ci

V??e provize

do 20 000 Kč

m?ně ne? 10?

25%

od 20 001 do 40 000 Kč

rovno nebo v?ce ne? 10

30%

od 40 001 do 70 000 Kč

rovno nebo v?ce ne? 10

35%

od 70 001 do 110 000 Kč

rovno nebo v?ce ne? 10

40%

od 110 001 do 160 000 Kč

rovno nebo v?ce ne? 10

45%

v?ce ne? 160 000 Kč

rovno nebo v?ce ne? 10

50%


?


Pro z?sk?n? př?slu?n? provize mus? b?t splněna jak podm?nka čist?ho zisku za měs?c, tak podm?nka minim?ln?ho počtu aktivn?ch z?kazn?ků v?měs?ci. Jestli?e hodnota jedn? z?podm?nek odpov?d? ni??? hodnotě provize ne? hodnota druh? z?podm?nek, z?sk?v? Partner n?rok pouze na ni??? hodnotu provize.


Př?klad: Dosa?en? měs?čn? čist? zisk ze z?kazn?ků přiveden?ch Partnerem je na ?rovni 50?000 Kč. Počet aktivn?ch z?kazn?ků je 9. Partner m? n?rok na provizi ve v??i 25%. ?


4.3 Společnost SYNOT TIP si vyhrazuje pr?vo kdykoliv Partnera vyřadit z motivačn?ho programu nebo mu nastavit provizi na hodnotu 25%.


4.4 Partnerovi nevznik? n?rok na provizi v př?padě byť i pouh?ho podezřen? SYNOT TIPu, ?e Partnerem přiveden? z?kazn?k, za kter?ho by měl Partner dle těchto Podm?nek m?t přiznanou provizi, je s n?m jak?mkoliv způsobem propojen?, jedn? s n?m ve shodě nebo se jedn? ve skutečnosti o samotn?ho Partnera. V př?padě takov?ho podvodn?ho jedn?n? Partnera mu vznik? povinnost vr?tit dosud v?echnu v r?mci Partnersk?ho programu vyplacenou provizi, pokud ho k jej?mu vr?cen? SYNOT TIP vyzve, a to do 10ti dnů od doručen? takov? v?zvy emailem nebo jin?m vhodn?m způsobem. Partner bere na vědom?, ?e v??e popsan? jedn?n? mů?e b?t při naplněn? př?slu?n? skutkov? podstaty kvalifikov?no jako trestn? čin či jeho pokus.


4.5 V?plata provize je omezena na dobu 1 roku od registrace přiveden?ho z?kazn?ka.


4.6 Provozovatel je opr?vněn pravidla pro zisk provize, jako? i v??i samotn? provize, kdykoli změnit. Provozovatel je povinen o t?to změně Partnera n?sledně informovat.


4.7 V př?padě, ?e se Partner dohodl se společnost? SYNOT TIP na jin?ch podm?nk?ch t?kaj?c?ch se v??e nebo způsobu propl?cen? t?to provize, m? tato dohoda přednost před obecn?mi pravidly uveden?mi v těchto Podm?nk?ch.


4.8 Provize je vypočtena jako procentu?ln? pod?l na čist?m zisku ze z?kazn?ka, kter? se zaregistroval na internetov?ch str?nk?ch společnosti SYNOT TIP v souladu s odstavcem 3.2 těchto Podm?nek. Čist?m ziskem ze z?kazn?ka se rozum? hrub? zisk, kter? na z?kazn?kovi vygeneruje SYNOT TIP po odečten? (i) dan?, poplatků a jin?ch podobn?ch plateb stanoven?ch př?slu?n?m pr?vn?m předpisem, (ii) licenčn?ch poplatků, (iii) marketingov?ch a spr?vn?ch n?kladů, (iv) n?kladů na transakce a (v) s?zkov?ch či vkladov?ch bonusů či jin?ch pr?mi?, popř. o dal?? prokazatelně SYNOT TIP vynalo?en? n?klady. Hrub? zisk vytvořen? z?kazn?kem je roven rozd?lu mezi přijat?mi vklady a vyplacen?mi v?hrami. Ve v?počtu hrub?ho zisku ze z?kazn?ka jsou zohledněny tak? zru?en? s?zky či jin? nespr?vn? transakce, kter? jsou později opraveny. Do hrub?ho zisku ze z?kazn?ka jsou započ?t?v?ny pouze s?zky uzavřen? a vyhodnocen? na hru internetov? kursov? s?zka, internetov? technick? hra a internetov? ?iv? hra.


4.9 Partnerovi, kter? nen? registrovan?m pl?tcem daně v?Česk? republice, se provize sni?uje o hodnotu daně z přidan? hodnoty, kter? mus? b?t odvedena v?Česk? republice. Aktu?ln? hodnota daně z přidan? hodnoty čin? 21%. V?počet provize pro tyto Partnery se rovn? zobrazen? provizi vydělen? hodnotou 1,21.


4.10 Provize je partnerovi uzn?na pouze z ?čtů, zaregistrovan?ch prostřednictv?m jeho partnersk?ho k?du do 30 dnů po kliknut? na reklamn? prvek. 30 dnů je platnost souboru Cookie.


?


5. V?plata reklamn?ch proviz?


5.1 Minim?ln? č?stka k v?platě reklamn? provize za kalend?řn? měs?c je 1 000 Kč včetně DPH. V př?padě ni???ho v?dělku bude č?stka převedena do n?sleduj?c?ho měs?ce a Partner mů?e o v?platu po??dat, a? jeho celkov? provize přes?hne č?stku 1 000 Kč. Maxim?ln? limit nen? stanoven.


5.2 Provize nebude vyplacena, pokud Partner nespln? po?adavky z?kona č. 186/2016 Sb., o hazardn?ch hr?ch a z?kona o regulaci reklamy, kter? jsou specifikovan? v bodě 7.21.


5.3 Provozovatel poskytne Partnerovi př?stup k vy?čtov?n? za posledn? kalend?řn? měs?c po přihl?en? na internetov? str?nky Partnersk?ho programu (partnerscz.synottip.com).


5.4 Partner si s?m připrav? fakturu, kde minim?ln? d?lka fakturačn?ho obdob? čin? jeden kalend?řn? měs?c a jej?m odesl?n?m na adresu uctarna@synottip.cz ??d? o vyplacen? sv? provize kdykoli podle vlastn?ho uv?en?, av?ak a? po splněn? podm?nek uveden?ch v odstavc?ch 5.1 a 5.2. Splatnost daňov?ho dokladu (faktury) čin? třicet (30) dnů od jeho prokazateln?ho odesl?n? společnosti SYNOT TIP. Provize k vyplacen? v Partnersk?m programu jsou Partnerovi zobrazov?ny včetně daně z přidan? hodnoty, pokud je Partner pl?tcem. Pokud m? Partner jakoukoli st?nost t?kaj?c? se proviz? a vy?čtov?n?, mus? společnost SYNOT TIP uvědomit emailem nejd?le 8 dn? pot?, co je mu zpř?stupněno vy?čtov?n? proviz? za dan? měs?c.


5.5 Pokud v?ichni z?kazn?ci přiveden? Partnerem vygeneruj? společnosti SYNOT TIP za dan? kalend?řn? měs?c ztr?tu, je pro ?čely v?počtu celkov? provize uva?ov?na za tento měs?c nulov? provize. Z?porn? provize dosa?en? v dan?m kalend?řn?m měs?ci se nepřev?d? do př?t?ho kalend?řn?ho měs?ce.


?


?


6. Pr?va a povinnosti společnosti SYNOT TIP


6.1 Společnost SYNOT TIP m? pr?vo okam?itě ukončit spolupr?ci s Partnerem bez mo?nosti odvol?n?, pokud m? podezřen?, ?e Partner vyu??v? odkazy pro jakoukoli formu spamu nebo pokud propaguje slu?bu společnosti SYNOT TIP způsobem, kter? je v rozporu s těmito Podm?nkami.


6.2 Ve?ker? n?klady souvisej?c? s tvorbou reklamn?ch prostředků hrad? společnost SYNOT TIP.


6.3 Společnost SYNOT TIP d?v? Partnerovi k dispozici vlastn? odkaz a reklamn? prostředky.


6.4 Společnost SYNOT TIP si vyhrazuje pr?vo dle sv?ho uv?en? zam?tnout ?čast Partnera v Partnersk?m programu, tedy zejm?na ho nepřijmout za Partnera nebo ho kdykoliv z Partnersk?ho programu vyloučit a ukončit s n?m okam?itě smluvn? vztah postupem uveden?m v bodě 8.1.


6.5 Společnost SYNOT TIP eviduje zisky z přiveden?ch z?kazn?ků, vypoč?t?v? partnersk? provize realizovan? přes partnersk? odkazy a d?v? Partnerovi k dispozici pravidelně aktualizovanou v?konnostn? statistiku jeho kampan?.


?


7. Pr?va a povinnosti Partnera


7.1 Partner prohla?uje, ?e informace poskytnut? společnosti SYNOT TIP v online ??dosti jsou pravdiv? a ?pln?. Pokud se někter? informace změn?, je Partner povinen tyto informace okam?itě aktualizovat.


7.2 Partner prohla?uje, ?e Partnerskou internetovou str?nku provozuje vlastn?m jm?nem a m? pln? pr?vo s touto str?nkou plně disponovat.


7.3 Partner hrad? ve?ker? n?klady spojen? s implementac? reklamn?ch prostředků na Partnerskou internetovou str?nku a n?klady souvisej?c? se zobrazen?m reklamn?ch prostředků.


7.4 Partner sm? pou??t jen grafiku a materi?ly vygenerovan? v Partnersk?m programu společnosti SYNOT TIP a nesm? tyto reklamn? prostředky jakkoli upravovat.


7.5 Odpovědnost za v?voj, provoz, ?dr?bu a obsah Partnersk? internetov? str?nky nese v?hradně Partner. Partner je odpovědn? za to, ?e obsah str?nky nebude ur?liv?, hanliv? nebo neleg?ln?. V takov?ch př?padech se společnost SYNOT TIP zř?k? jak?koli odpovědnosti. Partner je d?le povinen od?kodnit společnost SYNOT TIP za v?echny n?roky, ?kody a n?klady (včetně neomezen?ch pr?vn?ch n?kladů), kter? vzniknou př?mo nebo nepř?mo z v?voje, provozu, ?dr?by a obsahu Partnersk? internetov? str?nky.


7.6 Partnersk? program společnosti SYNOT TIP je určen pouze pro ?čast zaregistrovan?ch a schv?len?ch Partnerů a Partnersk?ch internetov?ch str?nek. Partner nesm? otev?rat partnersk? ?čty jm?nem jin?ch ?častn?ků. Otev?r?n? partnersk?ho ?čtu pro třet? stranu, zprostředkov?v?n? partnersk?ho ?čtu nebo přenesen? ?čtu nen? akceptov?no.


7.7 Partner si nesm? otevř?t v?ce ne? jeden partnersk? ?čet bez předchoz?ho p?semn?ho souhlasu společnosti SYNOT TIP. V r?mci jednoho partnersk?ho ?čtu mů?e Partner pou??vat a spravovat v?ce Partnersk?ch internetov?ch str?nek. Partner rovně? nesm? z?sk?vat provizi za svůj vlastn? hr?čsk? ?čet (u?ivatelsk? konto hr?če) nebo hr?čsk? ?čet osoby, kter? je s Partnerem v jak?mkoli př?buzensk?m vztahu.


7.8 V př?padě zneu?it? těchto Podm?nek Partnersk?ho programu Partnerem, a to i pouze ve f?zi pokusu, zejm?na v př?padě Partnerova pokusu z?skat či z?sk?n? neopr?vněn? provize, nebo při podezřen? společnosti SYNOT TIP na jak?koliv nekal? či jin? podvodn? jedn?n? Partnera, za kter? se pova?uje i nekal? či podvodn? jedn?n? s n?m propojen?ho či ve shodě jednaj?c?ho přiveden?ho z?kazn?ka, je SYNOT TIP opr?vněn okam?itě ukončit smluvn? spolupr?ci s Partnerem, přičem? Partnerovi zanik? n?rok na vyplacen? jak?koliv splatn? i nesplatn? provize a Partner je povinen společnosti SYNOT TIP vr?tit dosud v?echnu v r?mci Partnersk?ho programu vyplacenou provizi, pokud ho k jej?mu vr?cen? SYNOT TIP vyzve, a to do 10ti dnů od doručen? takov? v?zvy emailem nebo jin?m vhodn?m způsobem.


7.9 Partner nen? opr?vněn prezentovat Partnerskou internetovou str?nku tak, ?e by mohlo vzniknout riziko z?měny s internetovou str?nkou společnosti SYNOT TIP nebo dojem, ?e je Partnersk? internetov? str?nka str?nkou provozovanou společnost? SYNOT TIP.


7.10 Partner se zavazuje, ?e Partnersk? internetov? str?nka nebude zř?zena pouze za reklamn?m ?čelem, ale bude m?t tak? svůj obsah.


7.11 Partner nesm? pou??vat dom?nu nebo subdom?nu, kter? by mohla b?t zaměněna s dom?nami společnosti SYNOT TIP.


7.12 Partner bere na vědom?, ?e společnost SYNOT TIP mů?e kdykoli uzavř?t smlouvy s jin?mi Partnery za stejn?ch či odli?n?ch podm?nek, ne? kter? byly poskytnuty Partnerovi.


7.13 Partner nesm? za ??dn?ch okolnost? jednat způsobem, kter?m by mohl ohrozit bez?honnost společnosti SYNOT TIP.


7.14 Partner je povinen uchovat sv? u?ivatelsk? jm?no a heslo v tajnosti


7.15 Partner bude ve?ker? reklamn? prostředky poskytnut? v r?mci tohoto programu vyu??vat v souladu s těmito Podm?nkami a neposkytne je ??dn? třet? straně.


7.16 Jako př?choz? n?v?těva vedouc? k uznan? konverzi, nebude uzn?na jak?koli n?v?těva, kter? nevedla z ř?dn?ho reklamn?ho prostoru Partnera (banner, textov? odkaz, widget apod.) a byla pravděpodobně přesměrov?na automaticky. Toto jedn?n? je pova?ov?no za nekal? a mů?e v?st k ukončen? spolupr?ce s Partnerem.


7.17 Partner nesm? vyu??t ??dn? prostředky k uměl?mu zv??en? počtu zobrazen?, kliknut? či k z?sk?v?n? cookie včetně ručn?ch metod.


7.18 Partner se nesm? ?častnit programů s placen?m za klik?n? (např. Sklik, AdWords).


7.19 Partner nesm? vkl?dat jak?koli str?nky společnosti SYNOT TIP do iframu.


7.20 Při rozes?l?n? affiliate e-mailu se partner zavazuje dodr?et n?sleduj?c? pravidla e-mailov? komunikace:


Subscriber mus? m?t mo?nost se z newsletteru kdykoli odhl?sit.


Ve jm?nu i e-mailov? adrese odesilatele se nesm? objevit n?zev společnosti SYNOT TIP.


V?echny adresy z datab?ze mus? m?t povolen odběr novinek od Partnera ? Partner nesm? rozes?lat nevy??danou po?tu. Partner mus? adres?ta při udělov?n? souhlasu se zas?l?n?m obchodn?ch sdělen? upozornit na to, ?e e-maily mohou obsahovat marketingovou komunikaci třet? strany.


Partner je povinen vyu??vat jen takov? e-mailov? adresy, jejich? majitel? jsou star?? 18 let.


E-mail nesm? obsahovat nepravdiv? nebo zav?děj?c? ?daje.


E-mail nesm? obsahovat ?kodliv? software, nebo př?lohy.


E-mail mus? obsahovat viditelnou informaci, ?e se nejedn? o standardn? komunikaci společnosti SYNOT TIP.


Partner sm? pou??t jen grafiku a materi?ly z?skan? v Partnersk?m programu společnosti SYNOT TIP a nesm? tyto reklamn? prostředky jakkoli upravovat.


Partner nen? opr?vněn prezentovat Partnerskou internetovou str?nku (nebo e-mailovou komunikaci) tak, ?e by mohlo vzniknout riziko z?měny s internetovou str?nkou společnosti SYNOT TIP nebo dojem, ?e je Partnersk? internetov? str?nka str?nkou provozovanou společnost? SYNOT TIP.


Partner bude ve?ker? reklamn? prostředky poskytnut? v r?mci tohoto programu vyu??vat v souladu s těmito Podm?nkami a neposkytne je ??dn? třet? straně


Partner nesm? za ??dn?ch okolnost? jednat způsobem, kter?m by mohl ohrozit bez?honnost společnosti SYNOT TIP nebo jin?m způsobem po?kodit společnost SYNOT TIP.


V př?padě poru?en? někter?ho z v??e uveden?ch pravidel si vyhrazuje společnost SYNOT TIP pr?vo na ukončen? spolupr?ce bez n?roku na vyplacen? provize.


7.21 Partner je povinen respektovat způsob v?počtu jeho provize a jej? v??i, kterou zjist? SYNOT TIP postupem dle bodu 4. těchto Podm?nek.


7.22 Partner sm? na svůj web um?stit pouze bannery? obsahuj?c? upozorněn? ministerstva financ?. Absence těchto prvků, jejich ?patn? viditelnost na webu či vyu??v?n? star?ch bannerů nesplňuj?c?ch legislativn? po?adavky, bude pova?ov?no za hrub? poru?en? těchto podm?nek, jako?to ? 5j z?kona č. 40/1995Sb., o regulaci reklamy, ve zněn? pozděj??ch předpisů.


?


8. Platnost a ukončen?


8.1 Partnersk? program představuje smluvn? vztah mezi společnost? SYNOT TIP a Partnerem, kter? je zalo?en postupem uveden?m v bodě 3.1 těchto Podm?nek, kter? jsou pro ka?d?ho ?častn?ka tohoto smluvn?ho vztahu z?vazn? a se kter?mi Partner vyjadřuje svůj souhlas sv?m přihl?en?m do Partnersk?ho programu. Partnersk? program je jako smluvn? vztah uzavřen na dobu neurčitou a ka?d? jeho ?častn?k je opr?vněn jej kdykoliv ukončit:


- p?semn?m odstoupen?m, jestli?e jedna smluvn? strana podstatn?m způsobem poru?? jej? ustanoven?, za podstatn? poru?en? t?to smlouvy ze stany Partnera bude pova?ov?no zejm?na to, ?e Partner bude postupovat v rozporu s?těmito Podm?nkami;


- p?semnou okam?itou v?pověd? ze strany Synot Tipu i bez uveden? důvodu a p?semnou v?pověd? ze strany Partnera s v?povědn? lhůtou jeden měs?c bez uveden? důvodu. V?povědn? lhůta poč?n? bě?et dnem n?sleduj?c?m po dni, kdy byla v?pověď druh? smluvn? straně doručena.


8.2 Jak?koliv ukončen? Partnersk?ho programu nezbavuje ?častn?ky tohoto smluvn?ho vztahu dost?t sv?m povinnostem dle těchto Podm?nek, a to zejm?na co se t?k? př?padn? povinnosti Partnera vr?tit společnosti SYNOT TIP vyplacenou provizi, na kterou Partnerovi zanikl dle těchto Podm?nek n?rok.


8.3 Po ukončen? Partnersk?ho programu je Partner povinen neprodleně odstranit ze sv?ch str?nek v?echny reklamn? prostředky společnosti SYNOT TIP, nejpozději do jednoho t?dne od ukončen? Partnersk?ho programu. Pokud Partner nespln? tuto povinnost je SYNOT TIP opr?vněn si n?rokovat smluvn? pokutu ve v??i 10 n?sobku v?ech doposud Partnerovi vyplacen?ch proviz?. Smluvn? pokuta bude Partnerem uhrazena na z?kladě faktury vystaven? Provozovatelem. Splatnost t?to faktury je 30 dn? od jej?ho doručen? Provozovateli.


?


?


?


9. Z?ruky a důsledky


9.1? Ve?ker? v?povědi, odstoupen? a jin? ozn?men? mezi smluvn?mi stranami, kter? se vztahuj? k těmto Podm?nk?m, nebo kter? maj? b?t učiněna na z?kladě těchto Podm?nek, mus? b?t učiněna v p?semn? podobě a př?slu?n? smluvn? straně doručena buď prostřednictv?m datov?ch schr?nek, osobně, na elektronickou adresu (e-mail), doporučen?m dopisem či prostřednictv?m slu?by, nen?-li těmito Podm?nkami stanoveno nebo mezi smluvn?mi stranami p?semn?m dodatkem sjedn?no jinak.

 

9.2 . Ozn?men? zas?lan? doporučen?m dopisem, e-mailem či prostřednictv?m kur?rn? slu?by se pova?uj? za doručen? třet? (3) den po jejich prokazateln?m odesl?n?. Ozn?men? zas?lan? prostřednictv?m datov? schr?nky se pova?uj? za doručen? okam?ikem obdr?en? zpr?vy o ?spě?n?m doručen? ozn?men? př?slu?n? smluvn? straně.

?


10. Omezen? odpovědnosti


10.1 Společnost SYNOT TIP nebude odpov?dat za nepř?m?, mimoř?dn? nebo n?sledn? ?kody (nebo jak?koliv ztr?ty př?jmů, zisku nebo dat) vznikl? ve spojen? s t?mto ujedn?n?m o Partnersk?m programu.


10.2 Souhrnn? odpovědnost společnosti SYNOT TIP vypl?vaj?c? z tohoto ujedn?n? a Partnersk?ho programu nepřev??? podle tohoto ujedn?n? celkovou č?stku reklamn? provize zaplacen? nebo k zaplacen?.


10.3 Jak?koliv odpovědnost vypl?vaj?c? z tohoto ujedn?n? by měla b?t uspokojena reklamn?mi provizemi a je limitov?na na př?m? ?kody.


?


11. Z?věrečn? ustanoven?


11.1 Společnost SYNOT TIP si vyhrazuje pr?vo kdykoli prov?st jakoukoli změnu v Podm?nk?ch Partnersk?ho programu, př?padně tento program pozastavit či ukončit. Ka?d? změna Podm?nek je platn? od zveřejněn? jejich nov?ho zněn?. O změně Podm?nek je SYNOT TIP povinen n?sledně Partnera upozornit.?


11.2 Upozorněn? na změnu nebo novinku bude zveřejněno na str?nk?ch Partnersk?ho programu a v těchto Podm?nk?ch. ?pravy mohou např. zahrnovat změny v rozsahu nab?zen?ch proviz? a dal?? změny v pravidlech Partnersk?ho programu.


11.3 V př?padě jak?chkoli sporů t?kaj?c?ch se jakkoli Partnersk?ho programu bude rozhoduj?c? stanovisko společnosti SYNOT TIP.


11.4 Partner svou ?čast? v programu potvrzuje, ?e byl obezn?men s těmito Podm?nkami a souhlas? s nimi v pln?m rozsahu.


11.5 Tyto podm?nky vstupuj? v platnost dne 1. 11. 2017